[53] Ἀλλὰ καὶ Φυλοπίδαν τὸν Σπαρτιάτην φασὶν αὐτῷ πέμψαι αὐτόθι δωρεὰν ἀνδράποδα αἰχμάλωτα ἐκ Δαρδάνου˙ καὶ τὸν διαθέσθαι αὐτὰ ὡς ἠβούλετο˙ Ἠλείους τε στρατευσαμένους εἰς τὸν Σκιλλοῦντα [καὶ] βραδυνόντων Λακεδαιμονίων ἐξελεῖν τὸ χωρίον. ὅτε καὶ τοὺς υἱέας αὐτοῦ εἰς Λέπρεον ὑπεξελθεῖν μετ' ὀλίγων οἰκετῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα εἰς τὴν Ἦλιν πρότερον, εἶτα καὶ εἰς Λέπρεον πρὸς τοὺς παῖδας, κἀκεῖθεν σὺν αὐτοῖς εἰς Κόρινθον διασωθῆναι καὶ αὐτόθι κατοικῆσαι. ἐν τούτῳ δὲ ψηφισαμένων Ἀθηναίων βοηθεῖν Λακεδαιμονίοις ἔπεμψε τοὺς παῖδας εἰς τὰς Ἀθήνας στρατευσομένους ὑπὲρ τῶν Λακεδαιμονίων. [53] Si narra inoltre che lo spartano Filopida gli mandò a Scillunte in dono degli schiavi prigionieri da Dardano, e che egli dispose di loro a suo agio; gli Elei, poi, fecero una spedizione contro Scillunte e, per il ritardo degli Spartani, saccheggiarono la località; i suoi figli insieme con pochi servi si ritirarono a Lepreo e lo stesso Senofonte prima ad Efide poi a Lepreo presso i figli, di lì infine riuscì a porsi in salvo a Corinto, ove pose la sua abitazione. Frattanto gli Ateniesi decretavano di venire in aiuto agli Spartani e Senofonte mandò i figli ad Atene per combattere insieme in difesa di Sparta.