[27] Πολιτεῖαι πόλεων δυοῖν δεούσαιν ρξ´˙ κατ' εἴδη˙ δημοκρατικαί, ὀλιγαρχικαί, τυραννικαί, ἀριστοκρατικαί,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Φίλιππον,
Σηλυμβρίων ἐπιστολαί,
Πρὸς Ἀλέξανδρον ἐπιστολαὶ δ´,
Πρὸς Ἀντίπατρον θ´,
Πρὸς Μέντορα α´,
Πρὸς Ἀρίστωνα α´,
Πρὸς Ὀλυμπιάδα α´,
Πρὸς Ἡφαιστίωνα α´,
Πρὸς Θεμισταγόραν α´,
Πρὸς Φιλόξενον α´,
Πρὸς Δημόκριτον α´,
Ἔπη ὧν ἀρχή˙ Ἁγνὲ θεῶν πρέσβισθ' ἑκατηβόλε.
Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή˙ Καλλιτέκνου μητρὸς θύγατερ.

Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέτταρες καὶ τετταράκοντα πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις καὶ διακοσίοις ἑβδομήκοντα.

[27] Πολιτεῖαι πόλεων δυοῖν δεούσαιν ρξ´ 〈κοιναὶ〉 καὶ ἴδιαι δημοκρατικαί, ὀλιγαρχικαί, ἀριστοκρατικαί καὶ τυραννικαί.
Ἐπιστολαὶ πρὸς Φίλιππον.
Σηλυμβρίων ἐπιστολαί.
Πρὸς Ἀλέξανδρον ἐπιστολαὶ δ´.
Πρὸς Ἀντίπατρον θ´.
Πρὸς Μέντορα α´.
Πρὸς Ἀρίστωνα α´.
Πρὸς Ὀλυμπιάδα α´.
Πρὸς Ἡφαιστίωνα α´.
Πρὸς Θεμισταγόραν α´.
Πρὸς Φιλόξενον α´.
Πρὸς Δημόκριτον α´.
Ἔπη ὧν ἀρχή˙ Ἁγνὲ θεῶν πρέσβισθ' ἑκατηβόλε.
Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή˙ Καλλιτέκνου μητρὸς θύγατερ.

Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέτταρες καὶ τετταράκοντα πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις καὶ διακοσίοις ἑβδομήκοντα.

[27] Πολιτεῖαι πόλεων δυοῖν δεούσαι ρξ´ ˙ κατ' ἰδία〈ν〉 δημοκρατικαί 〈καὶ〉 ὀλιγαρχικαί καὶ ἀριστοκρατικαί καὶ τυραννικαί ,
[3261] Ἐπιστολαὶ˙ πρὸς Φίλιππον 〈περὶ〉
Σηλυμβρι〈αν〉ῶν ἐπιστολαί,
Πρὸς Ἀλέξανδρον δ´ ἐπιστολαὶ,
Πρὸς Ἀντίπατρον θ´,
[3265] Πρὸς Μέντορα α´,
Πρὸς Ἀρίστωνα α´,
Πρὸς Ὀλυμπιάδα α´,
Πρὸς Ἡφαιστίωνα α´,
Πρὸς Θεμισταγόραν α´,
[32610] Πρὸς Φιλόξενον α´,
Πρὸς Δημόκριτον α´,

Ἔπη ὧν ἀρχή˙ Ἁγνὲ θεῶν πρέσβισθ' ἑκατηβόλε.
Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή˙ Καλλιτέκνου μητρὸς θύγατερ.

Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέτταρες καὶ [32615] τετταράκοντα πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις καὶ διακοσίοις ἑβδομήκοντα.