[52] Ἰδών ποτε δραπέτην ἐπὶ φρέατι καθήμενον ἔφη, "μειράκιον, βλέπε μὴ ἐμπέσῃς." ἰδὼν [μειρακύλλιον] ἱματιοκλέπτην ἐν τῷ βαλανείῳ ἔφη, "ἐπ' ἀλειμμάτιον ἢ ἐπ' ἄλλ' ἱμάτιον;" ἰδών ποτε γυναῖκας ἀπ' ἐλαίας ἀπηγχονισμένας, "εἴθε γάρ," ἔφη, "πάντα τὰ δένδρα τοιοῦτον καρπὸν ἤνεγκεν." Ἀξιόπιστον ἰδὼν λωποδύτην ἔφη (Il. K 343, 387),

τίπτε σὺ ὧδε, φέριστε;
ἦ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων;

ἐρωτηθεὶς εἰ παιδισκάριον ἢ παιδάριον ἔχοι, ἔφη, "οὔ˙" τοῦ δὲ εἰπόντος, "ἐὰν οὖν ἀποθάνῃς, τίς σε ἐξοίσει;", ἔφη, "ὁ χρῄζων τῆς οἰκίας."

[52] Vedendo un servo fuggitivo seduto sull'orlo d'un pozzo, disse: «Attento, ragazzo, a non cadervi». Vedendo un ladro di vesti nel bagno pubblico, si chiese: «È per una piccola unzione o per una nuova veste?» 97* Vide una volta delle donne sospese 98* ad un olivo ed esclamò: «Magari tutti gli alberi producessero simili frutti». Vide un ladrone di vesti e disse: 99*

Che fai tu qui, mio bell'uomo? Venisti a saccheggiare qualche cadavere?

Alla domanda se disponesse di una serva o di un servo, rispose di no; e quando gli si chiese: «Se muori, chi ti porterà al cimitero?» rispose: «Chi ha bisogno della mia casa».