[52] Ἐντεῦθεν ἐάσας τὸν Ἀγησίλαον ἦλθεν εἰς Σκιλλοῦντα, χωρίον τῆς Ἠλείας ὀλίγον τῆς πόλεως ἀπέχον. εἵπετο δὲ αὐτῷ καὶ γύναιον ὄνομα Φιλησία, καθά φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης (FHG IV. 382), καὶ δύο υἱεῖς, Γρύλλος καὶ Διόδωρος, ὥς φησι Δείναρχος ἐν τῷ πρὸς Ξενοφῶντα ἀποστασίου, οἳ καὶ Διόσκουροι ἐπεκαλοῦντο.


ἀφικομένου δὲ τοῦ Μεγαβύζου κατὰ πρόφασιν τῆς πανηγύρεως, κομισάμενος τὰ χρήματα χωρίον ἐπρίατο καὶ καθιέρωσε τῇ θεῷ, δι' οὗ ποταμὸς ἔρρει Σελινοῦς, ὁμώνυμος τῷ ἐν Ἐφέσῳ. τοὐντεῦθεν διετέλει κυνηγετῶν καὶ τοὺς φίλους ἑστιῶν καὶ τὰς ἱστορίας συγγράφων. φησὶ δ' ὁ Δείναρχος ὅτι καὶ οἰκίαν καὶ ἀγρὸν αὐτῷ ἔδοσαν Λακεδαιμόνιοι.

[52] Indi, lasciato Agesilao, se ne andò a Scillunte, località dell'Elide, poco distante dalla città. Lo seguivano la moglie di nome Filesia, come dice Demetrio di Magnesia, e i due figli Grillo e Diodoro - come dice Dinarco nell'orazione contro Senofonte 173* per l'affare di un liberto accusato di inadempienza dei suoi doveri - i quali venivano chiamati Dioscuri. Venuto poi Megabizo col pretesto di assistere ai ludi olimpici gli restituì il danaro. Senofonte comprava e consacrava alla dea un podere attraversato da un fiume che aveva lo stesso nome di quello di Efeso, Selinunte. Da quel tempo si dedicava alla caccia, convitava gli amici e componeva le storie. 174* Ma Dinarco dice che la casa e il campo glieli avevan dati gli Spartani.