Κεφ. β'.

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ


[51] Ἐμπεδοκλῆς, ὥς φησιν Ἱππόβοτος, Μέτωνος ἦν υἱὸς τοῦ Ἐμπεδοκλέους, Ἀκραγαντῖνος. τὸ δ' αὐτὸ καὶ Τίμαιος ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν (FGrH 566 F 26b) 〈λέγει προσιστορῶν〉 ἐπίσημον ἄνδρα γεγονέναι τὸν Ἐμπεδοκλέα τὸν πάππον τοῦ ποιητοῦ. ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος (FHG III. 42) τὰ αὐτὰ τούτῳ φησίν. ὁμοίως καὶ Ἡρακλείδης ἐν τῷ Περὶ νόσων (Wehrli VII, fg. 76), ὅτι λαμπρᾶς ἦν οἰκίας ἱπποτροφηκότος τοῦ πάππου. λέγει, ὅτι λαμπρᾶς ἦν οἰκίας ἱπποτροφηκότος τοῦ πάππου. λέγει δὲ καὶ Ἐρατοσθένης ἐν τοῖς Ὀλυμπιονίκαις (FGrH 241 F 7) τὴν πρώτην καὶ ἑβδομηκοστὴν Ὀλυμπιάδα νενικηκέναι τὸν τοῦ Μέτωνος πατέρα, μάρτυρι χρώμενος Ἀριστοτέλει (Rose 71).

Capitolo II

EMPEDOCLE[51] Empedocle, come dice Ippoboto, era figlio di Metone, figlio di Empedocle. E nacque ad Agrigento. La medesima cosa riferisce anche Timeo 122* nel quindicesimo libro delle Storie, con l'aggiunta123* che Empedocle, nonno del poeta, fu uomo illustre. Anche Ermippo 124* riferisce di lui la stessa cosa. Egualmente anche Eraclide 125* nel libro Delle malattie riferisce che era di splendido casato, poiché suo nonno aveva allevato cavalli. Anche Eratostene 126* dice nei Vincitori di Olimpia 127* che il padre di Metone vinse nella LXXI Olimpiade, 128* servendosi della testimonianza di Aristotele. 129*