[49] τούτῳ φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα καθάπερ Ἀντίλοχον Σωκράτει.
Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου καὶ τοῦτ' ἐλέγετο τὸ ἐπίγραμμα˙
(App. Anth. III. 16)

οὕτω πυκτεύσων ἐς Ὀλύμπια παισὶν ἄνηβος
ἤλυθε Πυθαγόρης ὁ Ἐρατοκλέους Σάμιος.

ὁ δὲ φιλόσοφος καὶ ὧδε ἐπέστειλε˙ (Hercher 601)

Πυθαγόρης Ἀναξιμένει

"Καὶ σύ, ὦ λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς Πυθαγόρεω γενεήν τε καὶ κλέος, μεταναστὰς ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου˙ νῦν δὲ κατερύκει σε ἡ πατρόθεν εὔκλεια, καὶ ἐμέ τε ἂν κατείρυκεν Ἀναξιμένει ἐοικότα. εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐκλείψετε, ἀπὸ μὲν αὐτέων ὁ κόσμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα δ' αὐτῇσι τὰ ἐκ Μήδων.

[49] Dicono che Cilone fu avversario di Pitagora, come Antiloco 119* di Socrate.
Intorno a Pitagora atleta si tramandava anche questo epigramma: 120*

Così non ancora fanciullo alla gara olimpica del pugilato con i fanciulli venne Pitagora, figlio di Eratocle, samio.

Il filosofo scrisse questa lettera:

Pitagora ad Anassimene.

Anche tu, o ottimo, se non fossi superiore a Pitagora per stirpe e per gloria, saresti andato via da Mileto; ora ti trattiene la gloria che ti viene dagli avi, che avrebbe trattenuto anche me, se fossi simile ad Anassimene. Se voi che siete utilissimi abbandonerete le città, queste perderanno il buon ordine e più pericolosa sarà per loro la potenza dei Medi.