[49] Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον αὐτῷ ὁ δῆμος καὶ ἡδέως καὶ τυραννεῖσθαι ἤθελον πρὸς αὐτοῦ˙ ὁ δ' οὐχ εἵλετο, ἀλλὰ καὶ Πεισίστρατον τὸν συγγενῆ, καθά φησι Σωσικράτης (FHG IV. 501 sq.), προαισθόμενος τὸ ἐφ' ἑαυτῷ διεκώλυσεν. ᾄξας γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατος καὶ ἀσπίδος προεῖπεν αὐτοῖς τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Πεισιστράτου˙ καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ βοηθεῖν ἕτοιμος εἶναι, λέγων ταῦτα˙

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερός εἰμι˙ σοφώτερος μὲν τῶν τὴν ἀπάτην Πεισιστράτου μὴ συνιέντων, ἀνδρειότερος δὲ τῶν ἐπισταμένων μέν, διὰ δέος δὲ σιωπώντων. καὶ ἡ βουλή, Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι ἔλεγον αὐτόν˙ ὅθεν εἶπε ταυτί (Diehl 9)˙

δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸς χρόνος ἀστοῖς,
δείξει, ἀληθείης ἐς μέσον ἐρχομένης.

[49] Fu d'allora in poi che il popolo spontaneamente ebbe gli animi a lui rivolti sì da volerne addirittura la tirannide; Solone non solo non aderì alla richiesta, ma, quand'ebbe il sentore che Pisistrato suo parente, come attesta Sosicrate, 155* aspirava alla tirannide, per quanto poté lo impedì. Balzò nell'assemblea armato di lancia e di scudo, e non solo rivelò l'ingannevole proposito di Pisistrato, ma si dichiarò pronto a difendere la città. Il suo discorso fu questo: «Cittadini ateniesi, di alcuni io sono più saggio, di altri più coraggioso; più saggio di quanti non intendono l'insidia di Pisistrato; più coraggioso di quanti pur intendendola tacciono per paura». 156* Ed i buleuti che parteggiavano per Pisistrato dicevano che Solone era pazzo, onde egli rispose con questi versi: 157*

Un tempo breve mostrerà ai cittadini la mia pazzia, la mostrerà al sopraggiungere della verità.