[24] Συλλογιστικὸν καὶ ὅροι α´,
Περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότος α´,
Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,
Τοπικῶν πρὸς τοὺς ὅρους α´ β´,
Πάθη α´,
Διαιρετικὸν α´,
Μαθηματικὸν α´,
Ὁρισμοὶ ιγ´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Προτάσεις α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ καλοῦ α´,
Θέσεις ἐπιχειρηματικαὶ κε´,
Θέσεις ἐρωτικαὶ δ´,
Θέσεις φιλικαὶ β´,
Θέσεις περὶ ψυχῆς α´,
〈Θέσεις〉 πολιτικα〈ί〉 β´,
Πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς ἡ Θεοφράστου α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ δικαίων α´ β´,
Τεχνῶν συναγωγὴ α´ β´,
Τέχνης ῥητορικῆς α´ β´,
Τέχνη α´,
Ἄλλη τέχνη α´ β´,
Μεθοδικὸν α´,
Τέχνης τῆς Θεοδέκτου συναγωγὴ α´,
Πραγματεία τέχνης ποιητικῆς α´ β´,
Ἐνθυμήματα ῥητορικὰ α´,
Περὶ μεγέθους α´,
Ἐνθυμημάτων διαιρέσεις α´,
Περὶ λέξεως α´ β´,
Περὶ συμβουλίας α´,
[24] Sul sillogismo e sulle definizioni, in un libro;
Di ciò che è degno di scelta e di ciò che è accidente, in un libro;
Premessa ai luoghi comuni, in un libro;
Topici per le definizioni, in due libri;
Passioni, in un libro;
Sulla divisione, in un libro;
Sulla matematica, in un libro;
Definizioni, in tredici libri;
Argomentazioni, in due libri;
Del piacere, in un libro;
Proposizioni, in un libro; 68*
Del volontario, in un libro;
Del bello, in un libro;
Tesi per argomentazioni, in venticinque libri;
Tesi sull'amore, in quattro libri;
Tesi sull'amicizia, in due libri;
Tesi sull'anima, in un libro;
Tesi sullo Stato, 69* in due libri;
Lezioni sulla politica come quelle di Teofrasto, in otto libri;
Delle azioni giuste, in due libri;
Compendio di arti, in due libri;
Arte retorica, in due libri;
Tecnica, in un libro;
Un altro compendio di arti, in due libri;
Sul metodo, in un libro;
Compendio dell'arte di Teodette, in un libro;
Trattato di arte poetica, in due libri;
Entimemi retorici, in un libro;
Sul grado di grandezza, in un libro;
Divisioni degli entimemi, in un libro;
Sullo stile, in due libri;
Sul consiglio, in un libro;