[47] Τῶν δὲ διαδεξαμένων αὐτὸν τῶν λεγομένων Σωκρατικῶν οἱ κορυφαιότατοι μὲν Πλάτων, Ξενοφῶν, Ἀντισθένης, τῶν δὲ φερομένων δέκα οἱ διασημότατοι τέσσαρες˙ Αἰσχίνης, Φαίδων, Εὐκλείδης, Ἀρίστιππος. λεκτέον δὴ πρῶτον περὶ Ξενοφῶντος, εἶτα περὶ Ἀντισθένους ἐν τοῖς κυνικοῖς, ἔπειτα περὶ τῶν Σωκρατικῶν, εἶθ' οὕτω περὶ Πλάτωνος, ἐπεὶ κατάρχει τῶν δέκα αἱρέσεων καὶ τὴν πρώτην Ἀκαδήμειαν αὐτὸς συνεστήσατο. ἡ μὲν οὖν ἀκολουθία τοῦτον ἐχέτω τὸν τρόπον.

Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Σωκράτης, ἱστορικός, περιήγησιν Ἄργους γεγραφώς˙ καὶ ἄλλος περιπατητικός, Βιθυνός˙ καὶ ἕτερος ἐπιγραμμάτων ποιητής˙ καὶ ὁ Κῷος, ἐπικλήσεις θεῶν γεγραφώς.

[47] Dei suoi successori che furono detti Socratici 154* i più rappresentativi sono Platone, Senofonte, Antistene: dei dieci noti dalla tradizione quattro sono i più illustri, Eschine, Fedone, Euclide, 155* Aristippo. 156* Bisognerà parlare prima di Senofonte, poi di Antistene fra i Cinici, poi dei Socratici, poi, infine, di Platone, con cui cominciano le dieci Scuole: 157* egli è anche il fondatore della prima Academia. 158* Questo è l'ordine di successione che io seguirò.
Vi fu anche un altro Socrate, storico, che scrisse una periegesi di Argo; 159* un altro, peripatetico, della Bitinia; un altro, poeta, autore di epigrammi; un altro di Coo, 160* che scrisse un'opera sulle epiclesi degli dèi. 161*