[46] Τὸ δὲ μέγιστον, τῆς πατρίδος αὐτοῦ [Σαλαμῖνος] ἀμφισβητουμένης ὑπό τε Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ πολλάκις τῶν Ἀθηναίων ἐπταικότων ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ψηφισαμένων εἴ τις ἔτι συμβουλεύσοι περὶ Σαλαμῖνος μάχεσθαι, θανάτῳ ζημιοῦσθαι, οὗτος μαίνεσθαι προσποιησάμενος καὶ στεφανωσάμενος εἰσέπαισεν εἰς τὴν ἀγοράν˙ ἔνθα τοῖς Ἀθηναίοις ἀνέγνω διὰ τοῦ κήρυκος τὰ συντείνοντα περὶ Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν αὐτούς. καὶ αὖθις πρὸς τοὺς Μεγαρέας ἐπολέμησαν καὶ ἐνίκων διὰ Σόλωνα. [46] Il fatto più importante della sua vita fu la liberazione della sua patria: Salamina era contesa da Ateniesi e Megaresi e, poiché spesso avevano avuto la peggio nelle guerre, gli Ateniesi decretarono la pena di morte a chiunque avesse proposto ancora una volta di riconquistare Salamina. Solone allora si finse pazzo, cinse la corona e si precipitò sulla piazza: qui agli Ateniesi lesse per mezzo dell'araldo l'elegia, che egli aveva composta per Salamina e li spinse a riprendere le armi contro i Megaresi. La vittoria ateniese fu dunque dovuta a Solone.