[44] σὺ μέντοι χωροφιλέων ὀλίγα φοιτέεις ἐς Ἰωνίην, οὐδέ σε ποθὴ ἴσχει ἀνδρῶν ξείνων˙ ἀλλά, ὡς ἔλπομαι, ἑνὶ μούνῳ χρήματι πρόσκεαι τῇ γραφῇ. ἡμέες δὲ οἱ μηδὲν γράφοντες περιχωρέομεν τήν τε Ἑλλάδα καὶ Ἀσίην (Hercher 740).

Θαλῆς Σόλων

Ὑπαποστὰς ἐξ Ἀθηνέων δοκέεις ἄν μοι ἁρμοδιώτατα ἐν Μιλήτῳ οἶκον ποιέεσθαι παρὰ τοῖς ἀποίκοις ὑμέων˙ καὶ γὰρ ἐνθαῦτά τοι δεινὸν οὐδέν. εἰ δὲ ἀσχαλήσεις ὅτι καὶ Μιλήσιοι τυραννεόμεθα - ἐχθαίρεις γὰρ πάντας αἰσυμνήτας - ἀλλὰ τέρποι' ἂν σὺν τοῖς ἑτάροις ἡμῖν καταβιούς. ἐπέστειλε δέ τοι καὶ Βίης ἥκειν ἐς Πριήνην˙ σὺ δὲ εἰ προσηνέστερόν τοι τὸ Πριηνέων ἄστυ, κεῖθι οἰκέειν, καὶ αὐτοὶ παρὰ σὲ οἰκήσομεν (Hercher 740).

[44] Tu certo per amore dei tuoi luoghi di rado vieni nella Ionia, né ti possiede desiderio di uomini stranieri; tu attendi, io spero, all'unica opera dello scrivere soltanto. Noi che nulla scriviamo giriam l'Ellade e l'Asia.

Talete a Solone.

Se ti allontanerai da Atene a me pare che molto comodamente potresti sistemarti a Mileto, che è vostra colonia; qui nulla ti sarà grave. Se ti sdegnerai perché anche noi Milesii siamo governati da un tiranno - e tu odii ogni specie di tiranno - potrai però egualmente godere di vivere con noi che ti siamo amici. Ti scrisse anche Biante invitandoti a Priene; se ti è più grato vivere nella città di Priene, anche noi abiteremo presso di te.