[43] πρὸς δὲ τοὺς περὶ τὰ ὀνείρατα ἐπτοημένους ἔλεγεν ὡς ὑπὲρ ὧν μὲν πράττουσιν ὕπαρ, οὐκ ἐπιστρέφονται, ὑπὲρ ὧν δὲ καθεύδοντες φαντασιοῦνται, πολυπραγμονοῦσιν. Ὀλυμπίασι τοῦ κήρυκος ἀνειπόντος, "νικᾷ Διώξιππος ἄνδρας," "οὗτος μὲν δὴ ἀνδράποδα, ἄνδρας δ' ἐγώ."


Ἠγαπᾶτο δὲ καὶ πρὸς Ἀθηναίων˙ μειρακίου γοῦν τὸν πίθον αὐτοῦ συντρίψαντος, τῷ μὲν πληγὰς ἔδοσαν, ἐκείνῳ δὲ ἄλλον παρέσχον. φησὶ δὲ Διονύσιος ὁ στωικὸς ὡς μετὰ Χαιρώνειαν συλληφθεὶς ἀπήχθη πρὸς Φίλιππον˙ καὶ ἐρωτηθεὶς τίς εἴη, ἀπεκρίνατο, "κατάσκοπος τῆς σῆς ἀπληστίας." ὅθεν θαυμασθεὶς ἀφείθη.

[43] A quelli che si lasciavano sconvolgere dai sogni, diceva: «Per tutto ciò che realmente fate quando siete svegli non vi tormentate, ma dedicate tutta la vostra cura a intendere ciò che immaginate nel sonno». Quando ad Olimpia l'araldo proclamò: «Diossippo vince gli uomini», «Costui - interruppe Diogene - vince schiavi, io uomini». 82*
Godeva l'affetto degli Ateniesi. Così quando un giovinetto gli ruppe la botte, gli Ateniesi batterono il giovinetto e diedero a Diogene un'altra botte. Lo stoico Dionisio racconta che dopo Cheronea 83* fu catturato e condotto a Filippo. A Filippo che gli chiese chi fosse, replicò: «Osservatore della tua insaziabile avidità». Per questa battuta fu ammirato e rimesso in libertà.