I C 443

I C 443 AEL. ARISTID. de art. rhet. B 4,13 [ = II p. 788 D.]:
ἤθη δὲ καὶ εἰρωνεῖαι ἐργάζονται, οἷον ὁπόσα Σωκράτην προσδιαλεγόμενον πεποίηκε καὶ ἀναδιδάσκοντα τοὺς νέους, ὥσπερ αὐτὸν οὐκ εἰδότα, ἀλλ' [4] ἀναζητοῦντα μᾶλλον. ibid. B 11, 2 [ = II p. 796 D.]: τὸ δὲ τοῖς παραδείγμασι [5] χρῆσθαι Σωκρατικόν ἐστιν.