[5] Καὶ πάλιν (Hercher 106)˙

Ἀναξιμένης Πυθαγόρῃ

Εὐβουλότατος ἦς ἡμέων, μεταναστὰς ἐκ Σάμου ἐς Κρότωνα, ἐνθάδε εἰρηνέεις. οἱ δὲ Αἰακέος παῖδες ἄλαστα κακὰ ἔρδουσι καὶ Μιλησίους οὐκ ἐπιλείπουσι αἰσυμνῆται. δεινὸς δὲ ἡμῖν καὶ ὁ Μήδων βασιλεύς, οὐκ ἤν γε ἐθέλωμεν δασμοφορέειν˙ ἀλλὰ μέλλουσι δὴ ἀμφὶ τῆς ἐλευθερίης ἁπάντων Ἴωνες Μήδοις κατίστασθαι ἐς πόλεμον˙ καταστᾶσι δὲ οὐκέτι ἐλπὶς ἡμῖν σωτηρίης. κῶς ἂν οὖν Ἀναξιμένης ἐν θυμῷ ἔτι ἔχοι αἰθερολογέειν, ἐν δείματι ἐὼν ὀλέθρου ἢ δουλοσύνης; σὺ δὲ εἶ καταθύμιος μὲν Κροτωνιήτῃσι, καταθύμιος δὲ καὶ τοῖσι ἄλλοισι Ἰταλιώτῃσι˙ φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνῶται καὶ ἐκ Σικελίης.

[5] E di nuovo:

Anassimene a Pitagora.

Di noi fosti più saggio nel decidere di trasferirti da Samo a Crotone, dove vivi in pace. Gli Eacidi compiono mali inesorabili e gli esimneti non abbandonano i Milesii. Anche il re dei Medi incombe su di noi almeno quando non vogliamo pagare il tributo; ma i Ioni son pronti a far guerra con i Medi per la comune libertà; una volta venuti a conflitto non abbiamo più speranza di salvezza. Come dunque Anassimene potrebbe tranquillamente dedicarsi all'osservazione degli astri sotto l'incubo della morte o della schiavitù? Tu invece sei ben accetto ai Crotoniati ed al resto degli Italioti; vengono in gran numero a udirti anche dalla Sicilia.