[22] Περὶ δικαιοσύνης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ ποιητῶν α´ β´ γ´,
Περὶ φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
Περὶ πολιτικοῦ α´ β´,
Περὶ ῥητορικῆς ἢ Γρῦλος α´,
Νήρινθος α´,
Σοφιστὴς α´,
Μενέξενος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Συμπόσιον α´,
Περὶ πλούτου α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Περὶ ψυχῆς α´,
Περὶ εὐχῆς α´,
Περὶ εὐγενείας α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Ἀλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποίκων α´,
Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῆς πολιτείας α´ β´,
Περὶ οἰκονομίας> α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α´,
Περὶ ἐπιστημῶν α´,
Περὶ ἐριστικῶν α´ β´,
Λύσεις ἐριστικαὶ δ´,
Διαιρέσεις σοφιστικαὶ δ´,
Περὶ ἐναντίων α´,
Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α´,
Περὶ ἰδίων α´,
[22] Περὶ δικαιοσύνης α´ β´ γ´ δ´.
Περὶ ποιητῶν α´ β´ γ´.
Περὶ φιλοσοφίας α´ β´ γ´.
Περὶ πολιτικοῦ α´ β´.
Περὶ ῥητορικῆς ἢ Γρῦλος α´.
Νήρινθος α´.
Σοφιστὴς α´.
Μενέξενος α´.
Ἐρωτικὸς α´.
Συμπόσιον α´.
Περὶ πλούτου α´.
Προτρεπτικὸς α´.
Περὶ ψυχῆς α´.
Περὶ εὐχῆς α´.
Περὶ εὐγενείας α´.
Περὶ ἡδονῆς α´.
Ἀλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποίκων α´.
Περὶ βασιλείας α´.
Περὶ παιδείας α´.
Περὶ τἀγαθοῦ α´ β´ γ´.
Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος α´ β´ γ´.
Τὰ ἐκ τῆς πολιτείας α´ β´.
Περὶ οἰκονομίας α´.
Περὶ φιλίας α´.
Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α´.
Περὶ ἐπιστημῶν α´.
Περὶ ἐριστικῶν α´ β´.
Λύσεις ἐριστικαὶ δ´.
Διαιρέσεις σοφιστικαὶ δ´.
Περὶ ἐναντίων α´.
Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α´.
Περὶ ἰδίων α´.
[22] Περὶ δικαιοσύνης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ ποιητῶν α´ β´ γ´,
Περὶ φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
[3201] Πολιτικὸς α´ β´,
Περὶ ῥητορικῆς ἢ Γρῦλος α´,
Νήρινθος α´,
Σοφιστὴς α´,
[3205] Μενέξενος α´,
Ἐρωτικὸς α´,
Συμπόσιον α´,
Περὶ πλούτου α´,
Προτρεπτικὸς α´,
[32010] Περὶ ψυχῆς α´,
Περὶ εὐχῆς α´,
Περὶ εὐγενείας α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Ἀλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποίκιων α´,
[32015] Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῶν Νόμων Πλάτωνος α´ β´ γ´,
Τὰ ἐκ τῆς πολιτείας α´ β´,
[32020] Οἰκονομκὸς α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α´,
Περὶ ἐπιστημῶν α´,
[3211] Περὶ ἐριστικῶν α´ β´,
Λύσεις ἐριστικαὶ δ´,
Διαιρέσεις σοφιστικαὶ δ´,
Περὶ ἐναντίων α´,
[3215] Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α´,
Περὶ ἰδίων α´,