I C 401

I C 401 ARSEN. p. 438, 22-24:
ὁ αὐτὸς εἶπεν˙ "οἱ φιλίαν παραθεωροῦντες, κἂν τὴν ἐκ τῶν ἠδικημένων ἐκφύγωσι κόλασιν δι'ἀσθένειαν, ἀλλ'οὖν [3] γε τὴν ἐκ τοῦ θεοῦ τιμωρίαν οὐ διακρούονται.