[2] Ἀπέστη δὲ Πλάτωνος ἔτι περιόντος˙ ὥστε φασὶν ἐκεῖνον εἰπεῖν, "Ἀριστοτέλης ἡμᾶς ἀπελάκτισε καθαπερεὶ τὰ πωλάρια γεννηθέντα τὴν μητέρα."

φησὶ δ' Ἕρμιππος ἐν τοῖς Βίοις (FHG III. 45) ὅτι πρεσβεύοντος αὐτοῦ πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ Ἀθηναίων σχολάρχης ἐγένετο τῆς ἐν Ἀκαδημείᾳ σχολῆς Ξενοκράτης˙ ἐλθόντα δὴ αὐτὸν καὶ θεασάμενον ὑπ' ἄλλῳ τὴν σχολήν, ἑλέσθαι περίπατον τὸν ἐν Λυκείῳ καὶ μέχρι μὲν ἀλείμματος ἀνακάμπτοντα τοῖς μαθηταῖς συμφιλοσοφεῖν˙ ὅθεν περιπατητικὸν προσαγορευθῆναι. οἱ δ', ὅτι ἐκ νόσου περιπατοῦντι Ἀλεξάνδρῳ συμπαρὼν διελέγετο ἄττα.

[2] Platone era ancor vivo quando Aristotele abbandonò l'Academia. Fu per questo che a Platone si attribuì questa battuta: 5* «Aristotele mi prese a calci, come i puledri la madre che li generò». 6* Ermippo nelle Vite riporta che quando Aristotele andò ambasciatore degli Ateniesi alla corte di Filippo, Senocrate divenne scolarca dell'Academia; ma quando egli tornò e trovò la Scuola sotto un altro capo, scelse la passeggiata pubblica, il Peripato, nel Liceo e, passeggiando fino a quando doveva ungersi, discuteva di filosofia con i discepoli. Onde si ebbe il nome di Peripatetico. 7* Ma altri fanno derivare il nome dal fatto che egli si presentò 8* ad Alessandro convalescente mentre passeggiava e discorse con lui di alcuni argomenti.