IV A 167

IV A 167 DIOG. OENOAND. fr. 3 col. II - fr. 4 col. I:
. . . τινὲς τῶν φιλο[σόφων
καὶ μάλιστα οἱ π[ερὶ Σω-
κράτην, τὸ δ[ὲ φυσιο-
λογεῖν καὶ τὰ [μετέω-
ρα πολυπραγμ[ονεῖν
περιττόν φασ[ιν εἶναι
καὶ [ἄχρηστον οὐ-
δ' ἀξιοῦσιν τ[ῶν τοιού-
των ἐπι[μελεῖσθαι. . .
τι
. . . . . . . . . . . . . . .
<ἄλλοι δ' οὐ πᾶσαν τοίνυν τὴν τοιαύτην ἐπιμέλειαν τολμῶντες ἀποδοκιμάζειν οὔτε τὴν περὶ τὰ μετέωρα ζήτησιν ἐκβαλ->
λουσιν ἄ]ντικρους οὔ-
τε τὴν περ]ὶ φυσιολογίαν
διατριβή]ν, αἰσχυνό-
μενοι τοῦθ'] ὁμολογῆ-
σαι, ἑτ]έρῳ δέ τινι ἐγβο-
λῆς χρῶνται σχήματι˙
ὅταν γὰρ ἀκατάλημπτα
φάσκωσιν εἶναι τὰ πρά-
γματα, τί ἄλλο φασὶν ἢ ὅ-
τι μὴ δεῖ φυσιολογεῖν ἡ-
μᾶς; τίς γὰρ αἱρήσεται
ζητεῖν ἃ μήποθ' εὕρῃ;