I C 113

AEL. ARISTID. de rhet. I 242 [ = orat. XLV, II p. 75 D.]:
καίτοι γε περὶ Ἀρχελάου καὶ τοῦτ' ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν, ὅτι Σωκράτην οὗτος ἦν ὁ καλῶν ὡς αὑτὸν, οὐ τῶν ῥητόρων οὐδένα˙ ἀλλ' ἐῶ τοῦτο.