IV A 90

IV A 90 DIOG. LAERT. II 74:
πρὸς τὸν αἰτιώμενον ὅτι ἑταίρᾳ συνοικεῖ "ἆρά γε," εἰπεῖν [scil. Aristippum], "μή τι διενέγκαι <ἂν> οἰκίαν λαβεῖν, ἐν ᾗ πολλοί ποτε ᾤκησαν ἢ μηδείς;" εἰπόντος δὲ οὔ˙ "τί δὲ πλεῦσαι ἐν νηῒ ᾗ μυρίοι ποτὲ ἐνέπλευσαν ἢ μηδείς;" "οὐδαμῶς." "οὐδ' ἄρα γυναικί," ἔφη, "συνεῖναι ᾗ πολλοὶ κέχρηνται ἢ μηδείς." [ = ARSEN. p. 114, 13-18].