[19] οἱ δὲ τοῦτο μὲν Διογένην φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ θεοῦ δῶρον εἰπεῖν εὐμορφίαν˙ Σωκράτην δὲ ὀλιγοχρόνιον τυραννίδα˙ Πλάτωνα προτέρημα φύσεως˙ Θεόφραστον σιωπῶσαν ἀπάτην˙ Θεόκριτον ἐλεφαντίνην ζημίαν˙ Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν. ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, "ὅσῳ," εἶπεν, "οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων." τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις εἶναι κόσμον, ἐν δὲ ταῖς ἀτυχίαις καταφυγήν. τῶν γονέων τοὺς παιδεύσαντας ἐντιμοτέρους εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων˙ τοὺς μὲν γὰρ τὸ ζῆν, τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν παρασχέσθαι. πρὸς τὸν καυχώμενον ὡς ἀπὸ μεγάλης πόλεως εἴη, "οὐ τοῦτο," ἔφη, "δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ' ὅστις μεγάλης πατρίδος ἄξιός ἐστιν." [19] οἱ δὲ οὕτω μὲν Διογένην φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ θεοῦ δῶρον εἰπεῖν εὐμορφίαν˙ Σωκράτην δὲ ὀλιγοχρόνιον τυραννίδα˙ Πλάτωνα προτέρημα φύσεως˙ Θεόφραστον σιωπῶσαν ἀπάτην˙ Θεόκριτον ἐλεφαντίνην ζημίαν˙ Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν. ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, "ὅσῳ," εἶπεν, "οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων." τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις εἶναι κόσμον, ἐν δὲ ταῖς ἀτυχίαις καταφυγήν. τῶν γονέων τοὺς παιδεύσαντας ἐντιμοτέρους εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων˙ τοὺς μὲν γὰρ τὸ ζῆν, τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν παρασχέσθαι. πρὸς τὸν καυχώμενον ὡς ἀπὸ μεγάλης πόλεως εἴη, "οὐ τοῦτο," ἔφη, "δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ' ὅστις μεγάλης πατρίδος ἄξιός ἐστιν." [19] Οἱ δὲ οὕτω μὲν Διογένη φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ 〈φύσεως〉 δῶρον εἰπεῖν 〈τὴν〉 εὐμορφίαν˙ Σωκράτη δὲ ὀλιγοχρόνιον [31710] τυραννίδα˙ Πλάτωνα προτέρημα φύσεως˙ Θεόφραστον σιωπῶσαν ἀπάτην˙ Θεόκριτον ἐλεφαντίνην ζημίαν˙ Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν.
Ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, " Ὅσῳ," εἶπεν, "οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων."
[31715] Τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις εἶναι κόσμον, [3181] ἐν δὲ ταῖς ἀτυχίαις καταφυγήν. Τῶν γονέων τοὺς παιδεύσαντας ἐντιμοτέρους εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων˙ τοὺς μὲν γὰρ τὸ ζῆν, τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν παρασχέσθαι. Πρὸς τὸν καυχώμενον ὡς ἀπὸ μεγάλης πόλεως εἴη, "Οὐ τοῦτο," [3185] ἔφη, "δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ' ὅστις μεγάλης πατρίδος ἄξιός ἐστιν."