V H 71

V H 71 CLEM. ALEX. strom. II, XX 121, 1-2 [= fr. 5]:
ὅ τε Θηβαῖος Κράτης,
τῶν δὲ (φησὶ) κράτει ψυχῆς ἤθει ἀγαλλομένη˙
οὔθ' ὑπὸ χρυσείων δουλουμένη οὔθ' ὑπ' ἐρώτων
τηξιπόθων, οὐδ' εἴ τι συνέμπορόν ἐστι φίλυβρι.
καὶ τὸ ὅλον ἐπιλέγει˙
ἡδονῇ ἀνδραποδώδει ἀδούλωτοι καὶ ἄκναπτοι
ἀθάνατον βασιλείαν ἐλευθερίαν τ' ἀγαπῶσιν.
sequuntur quae, infra, ad V H 77 collegimus e Clemente Alexandrino.
THEODORET. graec. affect. cur. XII 49:
τούτου [scil. Diogenis] Κράτης ὁ Θηβαῖος τὸν βίον ἐζήλωσε καὶ πολλαῖς μὲν εὐφημίαις τὴν ἀρετὴν ἐστεφάνωσεν˙ αὐτοῦ γὰρ δὴ ὅδε ὁ λόγος "ἡδονῇ -ἀγαπῶσιν." [cf. PHRYNIC. SOPH. praep. soph., s.v. ἀνδραποδώσεις ἡδοναί p. 51, 18-9: σημαίνει τὰς εἰκαίους καὶ ἀλογίστους ἡδονάς].