V H 69

V H 69 PLUTARCH. de vit. aer. alien. 7 p. 830 C [= fr. 3]:
οὐχ ὁρᾷς, ὡς πολλὰ μὲν γῆ παρέχει πολλὰ δὲ θάλαττα;
[3] "καὶ μὴν Μίκυλον εἰσεῖδον"
φησὶν ὁ Κράτης
[5] τῶν ἐρίων ξαίνοντα, γυναῖκά τε συγξαίνουσαν,
[6] τὸν λιμὸν φεύγοντας ἐν αἰνῇ τιμιότητι.