[36] στρέψαντος δὲ Ἀντισθένους τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίβωνος εἰς τοὐμφανές, "ὁρῶ σου," ἔφη, "διὰ τοῦ τρίβωνος τὴν κενοδοξίαν." πρὸς τὸν εἰπόντα, "οὐ σοὶ λοιδορεῖται ὁ δεῖνα;", "οὐχί," ἔφη˙ "ἐμοὶ γὰρ οὐ πρόσεστι ταῦτα." ἔλεγε δὲ τοῖς κωμικοῖς δεῖν ἐπίτηδες ἑαυτὸν διδόναι˙ εἰ μὲν γάρ τι τῶν προσόντων λέξειαν, διορθώσονται˙ εἰ δ' οὔ, οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.

πρὸς Ξανθίππην πρότερον μὲν λοιδοροῦσαν, ὕστερον δὲ καὶ περιχέασαν αὐτῷ, "οὐκ ἔλεγον," εἶπεν, "ὅτι Ξανθίππη βροντῶσα καὶ ὕδωρ ποιήσει;" πρὸς Ἀλκιβιάδην εἰπόντα ὡς οὐκ ἀνεκτὴ ἡ Ξανθίππη λοιδοροῦσα, "ἀλλ' ἔγωγ'," ἔφη, "συνείθισμαι, καθαπερεὶ καὶ τροχιλίας ἀκούων συνεχές.

[36] Poiché Antistene rivoltò il suo mantello in modo che fossero evidenti gli strappi, egli diceva: «Attraverso il mantello, vedo la tua vanità». 107* A chi gli diceva: «Non ti pare che quel tale t'ingiuria?» «No - rispondeva - a tali ingiurie non mi appongo». Era solito dire che bisogna lasciarsi attaccare di buon grado dai poeti comici: se, infatti, diranno i nostri difetti, ci emenderanno; se no, non ci toccano. Una volta Santippe prima l'ingiuriò, poi gli versò addosso l'acqua; egli commentò: «Non dicevo che il tuono di Santippe sarebbe finito in pioggia?» Ad Alcibiade che gli diceva che il minaccioso brontolio di Santippe era insopportabile, replicò: «Ma io mi ci sono abituato, come se udissi il rumore incessante di un argano».