VI B 60

XENOPH.
cf. mem. I 2, 29-30; IV 2; IV 3; IV 5; IV 6