[35] καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι˙ μηδὲ διαιρεῖν ὃς συνάγει αὐτούς˙ οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν˙ οἱ δ' εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν˙ οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον.
Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ' ἐπιπέδων κύκλον. γῆρας καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον˙ καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου˙ οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι ἂν παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὕδατος καὶ θαλάσσης.
[35] καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι˙ μηδὲ διαιρεῖν ὃς συνάγει αὐτούς˙ οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν˙ οἱ δ' εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν˙ οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον.
Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ' ἐπιπέδων κύκλον. γῆρας καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον˙ καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου˙ οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι ἂν παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ἡλίου καὶ θαλάσσης.
καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι˙ μὴ δὴ διαιρεῖν ὃς [5935] συνάγει αὐτούς˙ οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν˙ οἱ δὲ, εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν˙ οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον.
Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δὲ ἐπιπέδων κύκλον. Γῆρας καὶ πᾶν τὸ μειούμενον
[59310] ὅμοιον˙ καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. Ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. Περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου˙ οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι καὶ παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὑδάτων τῆς θαλάσσης.