[34] διὸ καὶ πάλιν ὁ Τίμων οὑτωσὶ περὶ αὐτοῦ (Diels 33)˙

καὶ νόον αἱμυλίοις ἐπιπλήξεσιν ἐγκαταμιγνύς.

ὅθεν καὶ πρὸς τὸν θρασύτερον διαλεγόμενον νεανίσκον, "ου λήψεταί τις," ἔφη, "τοῦτον ἀστραγάλῳ;" πρὸς δὲ τὸν αἰτίαν ἔχοντα περαίνεσθαι, ὡς ἀνήνεγκεν αὐτῷ ὅτι οὐ δοκεῖ ἕτερον ἑτέρου μεῖζον εἶναι, ἠρώτησεν εἰ οὐδὲ τὸ δεκαδάκτυλον τοῦ ἑξαδακτύλου.


Ἥμονος δέ τινος Χίου ἀειδοῦς ὄντος καὶ ὑπολαμβάνοντος εἶναι καλοῦ καὶ ἐν χλανίσιν ἀεὶ ἀναστρεφομένου εἰπόντος ὅτι οὐ δοκεῖ αὐτῷ ὁ σοφὸς ἐρασθήσεσθαι, ἔφη, "πότερον οὐδ' ἐὰν οὕτω καλὸς ᾖ τις ὥσπερ σὺ οὐδ' ἐὰν οὕτω καλὰ ἱμάτια ἔχῃ;" ἐπεὶ δὲ καὶ παρακίναιδος ὢν ὡς εἰς βαρὺν τὸν Ἀρκεσίλαον ἔφη
(N 2, Adesp. 282)˙

[34] Perciò Timone ancora di lui così parla:

Mescolando mente sana con astuti cavilli.

Per questo ad un giovinetto che conversava piuttosto arrogantemente, disse: «E nessuno lo prenderà per la collottola?», e ad un tale altro che veniva accusato di lasciarselo infilare e che gli voleva dimostrare che uno non gli sembrava più grande di un altro, chiese se neppure uno di dieci pollici gli sembrava maggiore di uno di sei pollici. Vi era un certo Emone, di Chio, che era brutto ma presumeva di essere bello e andava girando sempre elegantemente vestito: una volta costui proclamò la sua opinione che il sapiente non debba innamorarsi. E Arcesilao: «Neppure se uno è così bello come sei tu, neppure se indossa vesti così belle?» Lo stesso, che era un dissoluto, per sottolineare che Arcesilao si dava delle arie, gli rivolse la parola con questo verso: 78*