I C 23

I C 23 SATYR. vit. Eurip [P. OXY. 1176] coll. 38 IV 18-39 III 25.
λ[. .] . ν .[. . τὸ]
μὲν γὰρ ἄ[λογον]
20 τὸ δὲ λογι[κό]ν˙
μετῆλθεν [δ]ὲ
πρὸς τ[ὸ αἰ]σ-
χ[ρ]ὸν π[αρὰ τῶι]
ὄ[χ]λωι τ[ῶι]
25 θαυμά[ζει]ν
τὸν Σω[κρά-]
τη πολὺ [μάλι-]
[στ]α ὥστ'ἀπ[ο-]
[φα]ινόμενο[ς]
30 [ἐν] τῆι Δανάη[ι]
[π]ερὶ πλεονε-
[ξί]ας μόνον
[αὐ]τὸν πάν-
[τ]ων ἐποιή-
35 [σα]τ' ἐξαίρετον
]. .[. ]ε...
_ _ _
39 II
_ _ _
5 ]ν[. . . .]δια
]α.[. . .].ιον
[τ]όνδ[ε τ]ὸν
[τ]ρόπο[ν˙ "(a) λ]άθρα[ι]
δὲ τού[τ]ων δρω-
10 μένων τίνας
φοβῆι; (b) τοὺς
μείζονα βλ[έ-]
ποντας ἀ[ν-]
θρώπων θεούς˙"
15 (B) εἴη ἂν ἡ τοιαύ-
τη ὑπόνοια
περ[ὶ] θεῶν [Σω-
κρατική˙ τῶι
γὰρ ὄντι τὰ [θ]νη-
20 τοῖς ἀόρατα
τοῖς ἀθανάτοις
εὐκάτοπτα˙
(A) καὶ μὴν καὶ τὸ
[μισο]τυραννεῖν
25 [καὶ τὰ πλή]θη καὶ
[τὰς] δυναστ]είας
[τῶν ὀλίγ]ων[
_ _ _
39 III
_ _ _
[εἰ]π[ό]ντι, κα[ὶ]
[δὴ] κα[ὶ] τὸ μη[δέ-]
[να] τῶν ἀστῶ[ν]
[με]τεωρίζει[ν]
5 [ὑπὲ]ρ τ[ὸ]μέτρ[ι-
[ον μ]ηδὲ τύραν-
[νον] ποιεῖν καὶ
[ἀστ]οῖς φαύλοις
μὴ διδόναι
10 πάροδον πρὸς
τὰ ἔντιμα˙
μέγιστον γὰρ
ἕλκος πόλε-
ως κακῶς ῥή-
15 τωρ δημαγω-
γὸς πέρα(ι) τῆς
ἀξίας παραγό-
μενος˙ ἀλλὰ
μὴν, ὦ Διοδώ-
20 [ρα,] καὶ περ[ὶ τ]ῆς
κοινῆς [τ]ῶν
[ Ἀ]θη[ναίω]ν
[ἀ]βουλ[ίας.]..
μελ[. . . . .]ρα
25 πα[