II B 18

II B 18 PAPYR. HERCUL. 1479/1417 fr. 13 coll. IV-X ed. D. Sedley, "Cronache Ercol.", III (1973) pp. 5-83: [ = EPICUR. Περὶ φύσεως XXVIII]
Fr. 13 col. IV inf.
σιν[. . . . . . . . . . . . .]ο[. . .
.]α.[. . . . . . . . .] ὑπό τε [τοῖς
αὐ[τ]οῖ[ς] τρ[όποις τῶ]μ περι-
5 πιπτόντ[ων] το[ύτ]οις, πέπει-
σμαι διαβλέπειν ὡς διηροῦ-
μεν, ὡς σο[ὶ ἐνο]εῖτο, καὶ οὐ κα-
θάπερ τινὲς ἂν ἐγδέξαιν-
1 το. ἀλλὰ γὰρ ἴσως οὐκ εὐκαιρόν
Fr. 13 col. V sup.
1 ἐστ[ι ταῦ]τ[α] προφέροντα μη-
κύνει[ν˙ κ]αὶ μαλ'ὀρθῶς [γε, ὦ
Μητρόδωρε˙ πάνυ γὰρ οἶμαί
σε πολλὰ ἂν ἔχειμ προε[ν]έγ-
5 κασθαι ἃ ἐθεώρεις γελοίως [π|ώ[ς
τι[να]ς ἐγδεξαμένους καὶ π[άν-
τ[α] μᾶλλον ἢ τὸ νοούμενον
κατὰ τὰς λέξεις, οὐκ ἔξω τῶν
ἰθισμένων λέξεων ἡμῶν
10 χρωμένων οὐδὲ μετατιθέν-
των ὀνόματα ἐπὶ τῶμ φανε-
ρ]ῶν. καταγέλαστογ γὰρ
_ _ _ δή] τι καὶ τοῦτ'ἐστιν, ὅταμ
. . ]δ[. .] ψε[ῦδος . . ]δοπ[. . .
15 . . . . .]μενομ μ[ὴ ἕ]τερο[ν. .
.]α[. . .]τα.[. . . . . . . . . . . .
.]α[. . .]ν[. .]σ[. . . .]ο[. . . . . . .
δ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fr. 13 col. V inf.
. . . . . . . . . . . . . . .]εῖται
το[. . . . . . . . . . . .]μ[.]τα τυ-
χῶ[σι . . . . . .]εγ[. . .]ο[.] ἄλ-
λο=[υς . . . . . .] μεταφορὰς
5 ποι[εῖν φωνῶ]ν ἐπὶ τὰ ἄγνω-
στα] ὑ[πὸ τῶγ γν]ωστῶν, ἀλ-
λὰ διὰ τὰς αὑ[τ]ῶμ πλάνας
ἃς λέγ[ο]μεν ἐν το[ῖ]ς Περὶ ἀμ-
1 φ]ιβολίας ἡμῖν ἀναγεγραμ-
Fr. 13 col. VI sup.
1 μένοις. ἀλλὰ γὰρ τί τού-
των ἡμῖν τῶν ἀνθρώ-
πων; πολλαχοῦ γὰρ διώ-
ρισται μέχρι πόσου φρον-
5 τιστέον αὐτῶν ἅς ποτ'ἂν
ἔχωσι καθ'ἡμῶν δόξας, καὶ
μέχρι πόσου τε καὶ ἐμ ποίωι
λόγον οὐδένα ἑκτέον. αἰ-
εἰ] δὲ τῶν εὐπαγῶν ἕνεκα
10 πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ τῶν
κατασκευαζομένων τοὺς
λόγους π[οιη]τέον, ἐπειδή-
π]ερ φερε[. . . . .] τὸμ β[ί]ον
. . . . . . . . . . . . . ]γιγν[. . .
15 . . . . . . . . . . . . . . ]σμ[. . . .
Fr. 13 col. VIII inf.
10 .]ν κέχρητ[αι] τ[αύτ]ε[ι] τεῖ κ[ι]νή-
σει]˙ καὶ οὐδὲν ἧττ ⌈ον⌉; ὑπὸ τὴμ
φυγὴν ἢ αἵρεσιν [κα]τ'αὐτὴν
ἀγόμενος τεύξεται τοῦ ὀρ-
θοῦ. ὅσαι δὲ μὴ περὶ πράξεων
_ _ _
5 εἰσὶν τῶν δοξ ⌈ῶ⌉; ν - λέγω δὲ τῶν
οὐκ ἐπιβλητικῶν ἀλ[λ'ἐ]κ τοῦ
θεωρητικοῦ μέρους οὖσαι - αὖ-
ται δέ ἁλώσονται, ἂμ [ψευδεῖς
1 ὦσι καὶ ἢ [ἀλόγως ἢ ἐ] ⌈κ σ⌉;υ⌈λλ⌉;[ο-
Fr. 13 col. IX sup.
1 γισμ[ο]ῦ ἔχωσ[ι] τὸ διημαρ-
τημέν[ο]ν, ἐν τῶι ἢ ἄλλο
τι κατὰ ταύτας λέγεσθαι
τῶν θεωρητικῶν ὅ οὐκ ἀλη-
5 θές ἐστιν, ἢ ἧι 〈ἂν〉 ἂμ πώρ[ρω]θέμ
ποθεν εἰς πράξεως συνα-
φὴν βαδίζωσιν εἰσάγωσιν
εἰς τὴν [ἀ]νεπιτήδιομ πρᾶ-
ξιν. ἂν δὲ μηδὲν τούτων,
10 εὐσυνθεώρητον ἔσται ὡς οὔ
κ [ε]ἰσι ψ[ε]υδεῖς. διὸ καὶ ῥαιδί-
_______
ως ἅπαντες κ[α]ταγελῶσ[ι]ν
ὅταν τις ὁμ[ολ]ογήσαντός
τινος μηδ'ἐνδέχεσθαι ταὐ-
15 τὸ ἐπίστασθαί τε καὶ μὴ ἐπί-
στασθαι προφέρ[ηι] τὸν συγκε-
καλυμμένομ [πα]τέρα καὶ
τὰ [τοι]αῦτα˙ [τοῦτ]ο γὰρ οὐ
Fr. 13 col. IX inf.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
10 . .] τῆ[ι ἀγ]νώστει ἐξ [ἀρχῆς
αὑτοῦ ὁμ[ο]λογίαι ὅμως βλέ-
πων ἐπ'ὦι ὡμολόγε[ι] τοῦτο
γελαῖ ἐπ[ὶ] τῶ[ι] σιφίσματι
ὡς οὐ συμπεριλαβὼν ἐν ἐκι-
5 νει τεῖ ἀποκρίσει καὶ τὸ οὕτως
ἂν ἐφαρμοσθὲν ἔκ τινος ἐθι-
σμοῦ λέξεως, ᾥστε πίππειν
εἰς τὸ λέγειν ἐνδεχόμενον εἶ-
1 ναι τὸ αὐτὸν ⌈ἐ⌉;[πίσ]τασθαί τε
Fr. 13 col. X sup.
1 καὶ μὴ ἐπίστασθα[ι], οὐδ'ἀρνη-
θ[ῆναι] τοῦτο, [διὰ] τοῦ τρό-
που ο[ὗ] ὁ σοφιστὴς προφέρει.
διὸ καὶ π[άνυ] ἀντικειμένως
5 ὁμολογήσας [τ]ις ἐξ ἀρχῆς
καὶ [ο]ὐκ εὐλα[βού]μενος τοῦ-
το ὥσπερ τιν[ὲς] τῶν σοφι-
στῶν οὐκ οἴετ[αι] πραγμα-
τικὸν ἔλεγχον λαμβάνειν.
_______
10 καίτο[ι] γε οὐκ ἐπελελόγιστο
ὅτι πλὴν τῶν τοιούτων
ὧν ὁ σοφιστὴς προφέρει ἀδύ-
νατόν ἐστι τὸ αὐτὸ ἐπίστα-
σθαί τε καὶ ἀγν[οε]ῖν. ἀλλ'ὅ-
15 μοιόν τι ἂν ἔδοξε πεπονθέ-
ναι τοῖς μὴ συλλογιζομένοις
τὴν διαφορὰν ὥσπερ ἂν τις
καὶ καθόλου τοῦ[τ]ο ὡμολο-
γηκέναι] τὸ [σό]φ ⌈ισ⌉; μ[α] ἀ[ναγκ]ασ-
20 [θῆι . . . . . . . . . . . . . . . . .]