V H 16

V H 16 EPIPHAN. adv. haeres. III 2,9 (III 28) [Dox. gr. p. 592, 4-5]
Κράτης ἀπὸ Θηβῶν τῶν Βοιωτικῶν καὶ αὐτὸς κυνικός ἔλεγεν ἐλευθερίας εἶναι τὴν ἀκτημοσύνην.