V H 15

V H 15 PLUTARCH. an vitios. ad infel. suff. 3 p. 499 C-D:
ἀλλ' ἐξ οὐσίας λαμπρᾶς καὶ οἴκου καὶ τραπέζης καὶ πολυτελείας εἰς τρίβωνα καὶ πήραν καὶ προσαίτησιν ἐφημέρου τροφῆς κατάξεις; ταῦτ' εὐδαιμονίας ἀρχαὶ Διογένει [cf. V B 153], ταῦτ' ἐλευθερίας Κράτητι καὶ δόξης.