I B 6

I B 6 [ARISTOT.] problem. Λ 953 a 26-28:
τῶν δὲ ὕστερον Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων (φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες). cf. PLUTARCH. vit. Lysandr. 2,5 p. 175 B-C.