[29] Ἱκανὸς δ' ἀμφότερα ἦν, καὶ προτρέψαι καὶ ἀποτρέψαι. ὥσπερ τὸν Θεαίτητον περὶ ἐπιστήμης διαλεχθεὶς ἔνθεον ἀπέπεμψε, καθὰ καὶ Πλάτων φησίν (Theaet. 142cd, 180c). Εὐθύφρονα δὲ τῷ πατρὶ γραψάμενον ξενοκτονίας δίκην (Euth. 4a) περὶ ὁσίου τινὰ διαλεχθεὶς ἀπήγαγε.


καὶ τὸν Λύσιν δὲ ἠθικώτατον ἐποίησε προτρέψας. ἦν γὰρ ἱκανὸς ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους εὑρίσκειν. ἐνέτρεψε δὲ καὶ Λαμπροκλέα τὸν υἱὸν τῇ μητρὶ ἀγριαινόμενον, ὥς που καὶ Ξενοφῶν εἴρηκε
(Mem. II. II. 1 sq.). καὶ Γλαύκωνα μὲν τὸν Πλάτωνος ἀδελφὸν θέλοντα πολιτεύεσθαι ἀπέστησε διὰ τὸ ἀπείρως ἔχειν, ὥς φησι Ξενοφῶν (Mem. III. VI. 1 sq.)˙ Χαρμίδην δὲ τοὐναντίον ἔχοντα οἰκείως ἐπέστησεν (Mem. III. VII. 1 sq.).

[29] Era egualmente abile nel persuadere e nel dissuadere: per esempio, dopo una conversazione con Teeteto intorno alla scienza, lo congedò, come dice anche Platone, 87* quasi posseduto da un impulso divino; al contrario, dopo una breve discussione sulla pietà, distolse Eutifrone 88* che aveva intenzione d'intentare processo al padre per l'uccisione di uno straniero. Con l'esortazione, rese Liside un carattere profondamente virtuoso. Era, infatti, abile a trarre dai fatti stessi i suoi argomenti. 89* Fece sentire vergogna anche al figlio Lamprocle sgarbato verso la madre, come in qualche luogo ha detto anche Senofonte. 90* Distolse Glaucone, fratello di Platone, che voleva dedicarsi alla vita politica, perché era inesperto, come dice Senofonte; 91* al contrario, v'indusse Carmide che era dotato da natura di qualità di uomo politico. 92*