[29] μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα, κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους ἐν ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἢ δέκα τὸ πλεῖστον μησὶ τελειωθὲν ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφος˙ ἔχειν δ' ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς λόγους τῆς ζωῆς, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι κατὰ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους, ἑκάστων ἐν τεταγμένοις καιροῖς ἐπιγινομένων. τήν τ' αἴσθησιν κοινῶς καὶ κατ' εἶδος τὴν ὅρασιν ἀτμόν τιν' ἄγαν εἶναι θερμόν.

καὶ διὰ τοῦτο λέγεται δι' ἀέρος ὁρᾶν καὶ δι' ὕδατος˙ ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ. ἐπεί τοι εἰ ψυχρὸς ἦν ὁ ἐν τοῖς ὄμμασιν ἀτμός, διειστήκει ἂν πρὸς τὸν ὅμοιον ἀέρα˙ νῦν δὲ ἔστιν ἐν οἷς ἡλίου πύλας καλεῖ τοὺς ὀφθαλμούς. τὰ δ' αὐτὰ καὶ περὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζειν.

[29] L'embrione si forma in quaranta giorni, poi secondo i rapporti dell'armonia giunge al suo naturale compimento in sette o nove o al massimo dieci mesi e viene alla luce il bambino, il quale ha in se stesso tutti i rapporti della vita e questi, formando una serie compatta, lo tengono unito secondo i rapporti dell'armonia, aggiungendosi ogni parte in tempi determinati. Il senso in generale, ed in particolare la vista, è un vapore troppo caldo. E per questo si dice 64* che vediamo attraverso l'aria e attraverso l'acqua; infatti, il caldo resiste al freddo. 65* Ché se fosse freddo il vapore negli occhi, sarebbe disperso dall'aria simile; ed ecco perché in qualche sua opera egli chiama gli occhi porte del sole. 66* Le stesse cose insegna intorno all'udito e agli altri sensi.