[14] καὶ ἐὰν μὲν ἐν Χαλκίδι βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν πρὸς τῷ κήπῳ˙ ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροις, τὴν πατρῴαν οἰκίαν. ὁποτέραν δ' ἂν τούτων βούληται, κατασκευάσαι τοὺς ἐπιτρόπους σκεύεσιν οἷς ἂν δοκῇ κἀκείνοις καλῶς ἔχειν καὶ Ἑρπυλλίδι ἱκανῶς. ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ Μύρμηκος τοῦ παιδίου, ὅπως ἀξίως ἡμῶν τοῖς ἰδίοις ἐπικομισθῇ σὺν τοῖς ὑπάρχουσιν ἃ εἰλήφαμεν αὐτοῦ. εἶναι δὲ καὶ Ἀμβρακίδα ἐλευθέραν καὶ δοῦναι αὐτῇ, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῇ, πεντακοσίας δραχμὰς καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει. δοῦναι δὲ καὶ Θαλῇ πρὸς τῇ παιδίσκῃ ἣν ἔχει, τῇ ὠνηθείσῃ, χιλίας δραχμὰς καὶ παιδίσκην˙
[14] e se vuole abitare in Calcide, l'alloggio destinato agli ospiti vicino al giardino; se vuole abitare a Stagira, la casa paterna. Quale delle due dimore ella voglia, i tutori la forniscano della suppellettile che a loro sembri adatta e ad Erpillide sufficiente. Nicanore si prenda anche cura del giovine Mirmece, che sia ricondotto in modo degno di noi dai suoi con tutti i beni che abbiamo da lui ricevuti. Anche Ambracide sia libera e le diano, 48* al matrimonio di mia figlia, cinquecento dracme e l'ancella che già le appartiene. Diano anche a Tale, oltre all'ancella comprata che egli già ha, mille dracme e una ancella.