[3] ἐγένετ' οὖν ἐν Αἰγύπτῳ, ὁπηνίκα καὶ Πολυκράτης αὐτὸν Ἀμάσιδι συνέστησε δι' ἐπιστολῆς˙ καὶ ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, καθά φησιν Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ Χαλδαίοις ἐγένετο καὶ Μάγοις. εἶτ' ἐν Κρήτῃ σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν εἰς τὸ Ἰδαῖον ἄντρον ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ εἰς τὰ ἄδυτα˙ καὶ τὰ περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν.

εἶτ' ἐπανῆλθεν εἰς Σάμον, καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα τυραννουμένην ὑπὸ Πολυκράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς Ἰταλίας˙ κἀκεῖ νόμους θεὶς τοῖς Ἰταλιώταις ἐδοξάσθη σὺν τοῖς μαθηταῖς, οἳ πρὸς τοὺς τριακοσίους ὄντες ᾠκονόμουν ἄριστα τὰ πολιτικά, ὥστε σχεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν.

[3] Fu poi in Egitto e fu allora che Policrate lo raccomandò per lettera ad Amasi; ed apprese la loro lingua, come attesta Antifonte nel libro Intorno a quelli che primeggiarono nella virtù (Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων); indi fu presso i Caldei ed i Magi. Successivamente in Creta con Epimenide entrò nell'antro di Ida, ma anche in Egitto entrò nei santuari ed apprese gli arcani della teologia egizia. 6* Indi fece ritorno a Samo e, trovata la patria sotto la tirannide di Policrate, fece vela verso Crotone d'Italia; ivi diede leggi agli Italioti e conseguì grande fama insieme con i suoi seguaci, che in numero di circa trecento amministravano ottimamente (ἄριστα) la cosa pubblica, sì che il loro governo fu quasi una aristocrazia (ἀριστοκρατία).