[24] Ἦν δὲ καὶ ἰσχυρογνώμων καὶ δημοκρατικός, ὡς δῆλον ἔκ τε τοῦ μὴ εἶξαι τοῖς περὶ Κριτίαν κελεύουσι Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἄνδρα πλούσιον, ἀγαγεῖν πρὸς αὐτοὺς ὥστε ἀπολέσθαι˙ ἀλλὰ καὶ μόνος ἀποψηφίσασθαι τῶν δέκα στρατηγῶν. καὶ ἐνὸν αὐτῷ ἀποδρᾶναι τῆς εἱρκτῆς μὴ ἐθελῆσαι˙ τοῖς τε κλαίουσιν αὐτὸν ἐπιπλῆξαι καὶ τοὺς καλλίστους λόγους ἐκείνους δεδεμένον διαθέσθαι.


Αὐτάρκης τε ἦν καὶ σεμνός. καί ποτε Ἀλκιβιάδου, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν Ὑπομνημάτων
(FHG III. 521), διδόντος αὐτῷ χώραν μεγάλην ἵνα οἰκοδομήσηται οἰκίαν φάναι, "καὶ εἰ ὑποδημάτων ἔδει καὶ βύρσαν μοι ἐδίδους ἵν' ἐμαυτῷ ὑποδήματα ποιησαίμην, καταγέλαστος ἂν ἦν λαβών."

[24] Fu di animo forte, e democratico, come risulta dai fatti seguenti: non cedette a Crizia e ai suoi amici quando ordinarono che Leonte di Salamina, uomo ricco, fosse condotto dinanzi a loro per essere mandato a morte; 73* fu l'unico che votò a favore dei dieci strateghi; 74* non volle fuggire via dalla prigione pur essendogli possibile; 75* ammonì severamente gli amici che compiangevano il suo destino e, legato con la catena, tenne loro quei bellissimi discorsi. 76*
Fu indipendente e dignitoso. Narra Panfila 77* nel settimo libro delle Memorie che una volta Alcibiade gli offrì una grande area per potersi costruire una casa e che egli replicò: «Se io avessi bisogno di calzari e tu mi offrissi il cuoio per farmeli, sarebbe ridicolo che io accettassi».