Κεφ. α'.

ΘΑΛΗΣ

[22] Ἦν τοίνυν ὁ Θαλῆς, ὡς μὲν Ἡρόδοτος (I. 170, 3) καὶ Δοῦρις (FGrH 76 F 74) καὶ Δημόκριτός (DK 68 B 115a) φασι, πατρὸς μὲν Ἐξαμύου, μητρὸς δὲ Κλεοβουλίνης, ἐκ τῶν Θηλιδῶν, οἵ εἰσι Φοίνικες, εὐγενέστατοι τῶν ἀπὸ Κάδμου καὶ Ἀγήνορος. 〈ἦν δὲ τῶν ἑπτὰ σοφῶν,〉 καθὰ καὶ Πλάτων φησί (Prot. 343a)˙ καὶ πρῶτος σοφὸς ὠνομάσθη ἄρχοντος Ἀθήνησι Δαμασίου, καθ' ὃν καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ ἐκλήθησαν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῇ (FGrH 228 F 1). ἐπολιτογραφήθη δὲ ἐν Μιλήτῳ, ὅτε ἦλθε σὺν Νείλεῳ ἐκπεσόντι Φοινίκης˙ ὡς δ' οἱ πλείους φασίν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους λαμπροῦ.

Capitolo I

TALETE

[22] Erodoto, 72* Duride 73* e Democrito 74* affermano che Talete ebbe come padre Essamias, come madre Cleobulina, della famiglia dei Telidi 75* che sono Fenici ed i più nobili discendenti di Cadmo ed Agenore. 〈Fu uno dei sette sapienti〉 76* come attesta anche Platone. 77* Fu il primo ad essere chiamato sapiente sotto l'arconte Damasias in Atene, 78* Sotto il quale furono denominati sapienti anche i Sette, come dice Demetrio Falereo 79* nella Lista degli arconti. Fu iscritto tra i cittadini di Mileto, quando vi giunse 80* con Nileo bandito dalla Fenicia: la maggior parte però afferma che egli fu nativo di Mileto e di stirpe illustre.