[10] ἐπὶ Πυθοδότου δ' ἐλθεῖν πρὸς Φίλιππον τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἐνάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, Ἀλεξάνδρου πεντεκαίδεκα ἔτη ἤδη γεγονότος. εἰς δ' Ἀθήνας ἀφικέσθαι τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἑνδεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος καὶ ἐν Λυκείῳ σχολάσαι ἔτη τρία πρὸς τοῖς δέκα. εἶτ' ἀπᾶραι εἰς Χαλκίδα τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς τετάρτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, καὶ τελευτῆσαι ἐτῶν τριῶν που καὶ ἑξήκοντα νόσῳ, ὅτε καὶ Δημοσθένην καταστρέψαι ἐν Καλαυρίᾳ, ἐπὶ Φιλοκλέους. λέγεται δὲ διὰ τὴν Καλλισθένους πρὸς Ἀλέξανδρον σύστασιν προσκροῦσαι τῷ βασιλεῖ˙ κἀκεῖνον ἐπὶ τῷ τοῦτον λυπῆσαι Ἀναξιμένην μὲν αὐξῆσαι, πέμψαι δὲ καὶ Ξενοκράτει δῶρα. [10] Arconte Pitodoto, nel secondo anno della CIX Olimpiade 34* venne alla corte di Filippo, quando Alessandro aveva già quindici anni. Venne ad Atene nel secondo anno della CXI Olimpiade 35* e tenne lezioni nel Liceo per tredici anni, indi se ne andò a Calcide nel terzo anno della CXIV Olimpiade 36* e morì di malattia all'età di sessantatré anni, sotto l'arcontato di Filocle, nello stesso anno in cui Demostene morì a Calauria. Si dice che Aristotele per aver presentato ad Alessandro Callistene irritò il re e che Alessandro gli volle infliggere un dolore esaltando Anassimene 37* e inviando doni a Senocrate. 38*