[8] σᾶς δ' ἕνεκεν φιλίου μορφᾶς Ἀταρνέος
ἔντροφος ἀελίου χήρωσεν αὐγάς.
τοιγὰρ ἀοίδιμος ἔργοις, ἀθάνατόν τε μιν αὐδήσουσι Μοῦσαι,
Μναμοσύνας θύγατρες, Διὸς ξενίου σέβας αὔξουσαι
φιλίας τε γέρας βεβαίου.


Ἔστι δ' οὖν καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον
(A. Pal. VII. 107)˙

Εὐρυμέδων ποτ' ἔμελλεν Ἀριστοτέλην ἀσεβείας
γράψασθαι Δηοῦς μύστιδος ὢν πρόπολος,
ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέκφυγε˙ τοῦτ' ἀκονιτὶ
ἦν ἄρα νικῆσαι συκοφάσεις ἀδίκους.

[8] per la tua cara immagine anche il cittadino di Atarneo privò i suoi occhi della luce del sole. Perciò le sue imprese sono degne di canto e lui immortale canteranno 25* le Muse, figlie della Memoria, accrescendo la maestà di Zeus ospitale e l'onore della salda amicizia.


Anche per Aristotele v'è questo nostro epigramma: 26*


Eurimedonte sacerdote di Demetra mistica dea era sul punto di accusare Aristotele di empietà. Ma egli bevve l'aconito (ἀκόνιτον) e sfuggi all'accusa. Così senza lotta (ἀκόνιτί) vinse le ingiuste denunce.