[14] Τοῦτον μόνον ἐκ πάντων Σωκρατικῶν Θεόπομπος (FGrH 115 F 295) ἐπαινεῖ καί φησι δεινόν τ' εἶναι καὶ δι' ὁμιλίας ἐμμελοῦς ὑπαγαγέσθαι πάνθ' ὁντινοῦν. δῆλον δ' ἐκ τῶν συγγραμμάτων κἀκ τοῦ Ξενοφῶντος Συμποσίου (IV. 61-64). 
δοκεῖ δὲ καὶ τῆς ἀνδρωδεστάτης Στωικῆς κατάρξαι˙ ὅθεν καὶ Ἀθήναιος ὁ ἐπιγραμματοποιὸς περὶ αὐτῶν φησιν οὕτως˙ (A. Pal. IX . 496)

ὦ Στωικῶν μύθων εἰδήμονες, ὦ πανάριστα
δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν,
τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον˙ ἅδε γὰρ ἀνδρῶν
μούνα καὶ βιοτὰν ῥύσατο καὶ πόλιας.
σαρκὸς δ' ἡδυπάθημα φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις,
ἡ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων.

[14] Teopompo 22* loda soltanto Antistene fra tutti i Socratici e attesta che fu abilissimo e sapeva trarre a sé chiunque, per mezzo di un'armonica conversazione. Questo risulta chiaro anche dalle sue opere e dal Simposio di Senofonte. 23*
Pare anche che a lui si possano far risalire le origini del più virile stoicismo. Perciò il poeta epigrammatico Ateneo così si esprime intorno a loro:
24*O esperti delle favole stoiche, che nelle sacre pagine iscrivete la eccellentissima dottrina - che la virtù è l'unico bene dell'anima e che essa sola salva le vite umane e le città -. Ma una sola 25* delle figlie della Memoria realizza il piacere della carne, che altri scelsero come loro fine supremo.