[14] Πρὸς Ἀρρύβαν,
Πρὸς Ἡφαιστίωνα,
Περὶ γεωμετρίας α´ β´,

Στίχοι 〈μύριοι〉 κβ´ δσλθ´.
Ἀθηναῖοι δ' ὅμως αὐτὸν ὄντα τοιοῦτον ἐπίπρασκόν ποτε, τὸ μετοίκιον ἀτονοῦντα θεῖναι. καὶ αὐτὸν ὠνεῖται Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς καὶ ἑκάτερον ἀποκατέστησε˙ Ξενοκράτει μὲν τὴν ἐλευθερίαν, Ἀθηναίοις δὲ τὸ μετοίκιον.
τοῦτό φησι Μυρωνιανὸς ὁ Ἀμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἱστορικῶν ὁμοίων κεφαλαίων
(FHG IV. 455).
διεδέξατο δὲ Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τῆς σχολῆς πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐπὶ Λυσιμαχίδου ἀρξάμενος κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος.
ἐτελεύτα δὲ νυκτὸς λεκάνῃ προσπταίσας, ἔτος ἤδη γεγονὼς δεύτερον καὶ ὀγδοηκοστόν.

[14] Ad Ariba, Ad Efestione, Sulla geometria, in due libri.


Queste opere costituiscono un totale di 224.239 linee.
Benché fosse una tale personalità, tuttavia gli Ateniesi una volta lo vendettero, perché non poté pagare la tassa di meteco. Lo comprò Demetrio Falereo, 27* restituendo così la libertà a Senocrate e pagando la tassa agli Ateniesi.
Così riferisce Mironiano di Amastri 28* nel primo libro dei Capitoli storici simili.
Fu successore di Speusippo sotto l'arconte Lisimachide e fu scolarca per venticinque anni, cominciando nel secondo anno della CX Olimpiade. 29*
Morì all'età di ottantadue anni: era caduto di notte su una tinozza.