[14] καταλήγει δὲ ἡ μὲν εἰς Κλειτόμαχον καὶ Χρύσιππον καὶ Θεόφραστον [ἡ Ἰωνική]˙ ἡ δὲ Ἰταλικὴ εἰς Ἐπίκουρον. Θαλοῦ μὲν γὰρ Ἀναξίμανδρος, οὗ Ἀναξιμένης, οὗ Ἀναξαγόρας, οὗ Ἀρχέλαος, οὗ Σωκράτης ὁ τὴν ἠθικὴν εἰσαγωγών˙ οὗ οἵ τε ἄλλοι Σωκρατικοὶ καὶ Πλάτων ὁ τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδήμειαν συστησάμενος˙ οὗ Σπεύσιππος καὶ Ξενοκράτης, οὗ Πολέμων, οὗ Κράντωρ καὶ Κράτης, οὗ Ἀρκεσίλαος ὁ τὴν μέσην Ἀκαδήμειαν εἰσηγησάμενος˙ οὗ Λακύδης ὁ τὴν νέαν Ἀκαδήμειαν φιλοσοφήσας˙ οὗ Καρνεάδης, οὗ Κλειτόμαχος. καὶ ὧδε μὲν εἰς Κλειτόμαχον. [14] L'una termina con Clitomaco, Crisippo e Teofrasto; l'altra con Epicuro. La successione è questa: Talete, Anassimandro, Anassimene, Anassagora, Archelao, Socrate che introdusse l'etica 44* gli altri Socratici e Platone, che fondò l'Antica Academia; 45* Speusippo, Senocrate, Polemone, Crantore, Cratete, Arcesilao, l'iniziatore dell'Academia di mezzo, 46* Lacide che iniziò una nuova fase nel pensiero con la Nuova Academia, 47* Carneade, Clitomaco. Così dunque termina con Clitomaco.