[114] τινὰ ἄστρα ὑπολειπόμενά τινων θεωρεῖσθαι συμβαίνει καὶ παρὰ τὸ βραδύτερον συμπεριφέρεσθαι τὸν αὐτὸν κύκλον περιιόντα καὶ παρὰ τὸ τὴν ἐναντίαν κινεῖσθαι ἀντισπώμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς δίνης˙ καὶ παρὰ τὸ περιφέρεσθαι τὰ μὲν διὰ πλείονος τόπου, τὰ δὲ δι' ἐλάττονος, τὴν αὐτὴν δίνην περικυκλοῦντα. τὸ δὲ ἁπλῶς ἀποφαίνεσθαι περὶ τούτων καθῆκόν ἐστι τοῖς τερατεύεσθαί τι πρὸς τοὺς πολλοὺς βουλομένοις.


Οἱ λεγόμενοι ἀστέρες ἐκπίπτειν καὶ παρὰ μέρος κατὰ παράτριψιν ἑαυτῶν δύνανται συντελεῖσθαι καὶ παρὰ ἔκπτωσιν οὗ ἂν ἡ ἐκπνευμάτωσις γένηται, καθά περ καὶ ἐπὶ τῶν ἀστραπῶν ἐλέγομεν˙
[114] Che si vedano alcuni astri rimaner indietro ad altri può accadere perché, pur compiendo la medesima orbita si muovono più lentamente, ma anche perché si muovono in direzione opposta, tratti in senso contrario dallo stesso vortice, ed inoltre perché gli uni percorrono uno spazio maggiore, gli altri uno spazio minore, pur roteando nel medesimo vortice. Addurre una sola spiegazione di questi fenomeni è degno di coloro che vogliono con ciarle stupefacenti sbalordire i profani.
Le così dette stelle cadenti possono formarsi in qualche caso per reciproca frizione delle stelle stesse, in altri casi per la caduta di alcune parti, quando si verifica quella combinazione di fuoco e di vento a cui abbiamo accennato a proposito dei lampi.