[13] Σοφοὶ δὲ ἐνομίζοντο οἵδε˙ Θαλῆς, Σόλων, Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χείλων, Βίας, Πιττακός. τούτοις προσαριθμοῦσιν Ἀνάχαρσιν τὸν Σκύθην, Μύσωνα τὸν Χηνέα, Φερεκύδην τὸν Σύριον, Ἐπιμενίδην τὸν Κρῆτα˙ ἔνιοι δὲ καὶ Πεισίστρατον τὸν τύραννον. καὶ οἵδε μὲν σοφοί. Φιλοσοφίας δὲ δύο γεγόνασιν ἀρχαί, ἥ τε ἀπὸ Ἀναξιμάνδρου καὶ ἡ ἀπὸ Πυθαγόρου˙ τοῦ μὲν Θαλοῦ διακηκοότος, Πυθαγόρου δὲ Φερεκύδης καθηγήσατο. καὶ ἐκαλεῖτο ἡ μὲν Ἰωνική, ὅτι Θαλῆς Ἴων ὤν, Μιλήσιος γάρ, καθηγήσατο Ἀναξιμάνδρου˙ ἡ δὲ Ἰταλικὴ ἀπὸ Πυθαγόρου, ὅτι τὰ πλεῖστα κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐφιλοσόφησεν. [13] Furono ritenuti sapienti: Talete, Solone, Periandro, Cleobulo, Chilone, Biante, Pittaco. A questi aggiungono Anacarsi lo Scita, Misone di Chene, Ferecide di Siro, Epimenide di Creta: alcuni aggiungono anche Pisistrato il tiranno. Questi dunque sono i sapienti. 43* L'inizio storico della filosofia si ebbe con Anassimandro e Pitagora: il primo fu discepolo di Talete; il secondo di Ferecide. La filosofia di Anassimandro si chiamava ionica, perché Talete che era della Ionia - nacque a Mileto - fu maestro di Anassimandro; la filosofia di Pitagora si chiamava italica, perché il magistero filosofico di Pitagora si svolse per la maggior parte in Italia.