[94] τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις˙ τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας γεγραφώς˙ πέμπτος Καλλατιανὸς ἢ Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο˙ ἕκτος Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα˙ ἕβδομος διαλεκτικὸς Βαργυληΐτης, κατ' Ἐπικούρου γεγραφώς˙ ὄγδοος ἰατρὸς τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου˙ ἔνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειρικός˙ δέκατος ποιητικός, παραινέσεις γεγραφώς˙ ἑνδέκατος ἀνδριαντοποιὸς Φωκαεύς˙ δωδέκατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός˙ τρισκαιδέκατος Μάγνης, Μιθραδατικὰ γεγραφώς˙ τεσσαρεσκαιδέκατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς. [94] III. di Cuma, autore di una storia persiana in cinque libri; 203* IV. ancora di Cuma, un retore, autore di manuali retorici; V. di Callatis o di Alessandria, autore di un'opera in sei libri dal titolo Successione dei filosofi 204* e di un discorso Lembeutico, donde anche il soprannome di Lembo; VI. di Alessandria, autore di un'opera sui caratteri peculiari della Persia; VII. dialettico di Bargilia, autore di un'opera contro Epicuro; VIII. medico della scuola di Icesio; IX. altro medico, di Taranto, della corrente empirica; X. poeta, autore di carmi parenetici; XI. scultore di Focea; XII. poeta armonioso di epigrammi; 205* XIII. di Magnesia, 206* autore di un'opera Mitridatiche; XIV. autore di un trattato astronomico.