[94] τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις˙ τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας γεγραφώς˙ πέμπτος Καλλατιανὸς ἢ Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο˙ ἕκτος Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα˙ ἕβδομος διαλεκτικὸς Βαργυληΐτης, κατ' Ἐπικούρου γεγραφώς˙ ὄγδοος ἰατρὸς τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου˙ ἔνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειρικός˙ δέκατος ποιητικός, παραινέσεις γεγραφώς˙ ἑνδέκατος ἀνδριαντοποιὸς Φωκαεύς˙ δωδέκατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός˙ τρισκαιδέκατος Μάγνης, Μιθραδατικὰ γεγραφώς˙ τεσσαρεσκαιδέκατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς. [94] τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις˙ τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας γεγραφώς˙ πέμπτος Καλλατιανὸς ἢ Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο˙ ἕκτος Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα˙ ἕβδομος διαλεκτικὸς Βαργυληΐτης, κατ' Ἐπικούρου γεγραφώς˙ ὄγδοος ἰατρὸς τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου˙ ἔνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειρικός˙ δέκατος ποιητικός, παραινέσεις γεγραφώς˙ ἑνδέκατος ἀνδριαντοποιὸς Φωκαεύς˙ δωδέκατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός˙ τρισκαιδέκατος Μάγνης, Μιθραδατικὰ γεγραφώς˙ τεσσαρεσκαιδέκατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς. [94] τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις˙ τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας [3745] γεγραφώς˙ πέμπτος Καλλατιανὸς ἢ Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο˙ ἕκτος Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα˙ ἕβδομος διαλεκτικὸς Βαργυληΐτης, κατ' Ἐπικούρου γεγραφώς˙ ὄγδοος ἰατρὸς [37410] τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου˙ ἔνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειρικός˙ δέκατος ποιητικός, παραινέσεις γεγραφώς˙ ἑνδέκατος ἀνδριαντοποιὸς Φωκαεύς˙ δωδέκατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός˙ τρισκαιδέκατος Μάγνης, Μιθραδατικὰ γεγραφώς˙ τεσσαρεσκαιδέκατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς.