[93] αἰσθόμενος δ' ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονός˙ τοῦ δ' ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα˙ καὶ εἶχε Πάγκαλος. οὗτος δ' ἦν ἐρώμενος Διονυσίου˙ ὡς δ' ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι "καὶ ταῦτα εὑρήσεις˙


Α. γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ˙
Β. ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ' ἁλίσκεται."


καὶ πρὸς τούτοις˙

" Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ' ᾐσχύνθη."

Γεγόνασι δ' Ἡρακλεῖδαι τεσσαρεσκαίδεκα˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος πολίτης αὐτοῦ, πυρρίχας καὶ φλυαρίας συντεταμένος˙

[93] Quando Dionisio se ne avvide gli svelò quel che aveva fatto. Ma Eraclide diceva di no e non voleva credergli. Allora Dionisio richiamò la sua attenzione sulle lettere iniziali dei primi versi che davano il nome di Pancalos, che era il nome dell'amasio di Dionisio. Ma ancora Eraclide insisteva nel non volere credere e sosteneva che un tal fatto era del tutto casuale. Allora Dionisio gli rispose: «Tu troverai anche questi versi:

A. Scimmia vecchia non si lascia prendere in rete.
B. Sì, si lascia prendere: è solo questione di tempo.

Ed inoltre:

Eraclito non sa le lettere e non se ne vergogna». 202*

Ve ne furono quattordici col nome di Eraclide: I. il nostro; II. suo concittadino, autore di canti per danze armate e di racconti da nulla;