[93] αἰσθόμενος δ' ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονός˙ τοῦ δ' ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα˙ καὶ εἶχε Πάγκαλος. οὗτος δ' ἦν ἐρώμενος Διονυσίου˙ ὡς δ' ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι "καὶ ταῦτα εὑρήσεις˙

Α. γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ˙
Β. ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ' ἁλίσκεται."

καὶ πρὸς τούτοις˙ " Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ' ᾐσχύνθη."
Γεγόνασι δ' Ἡρακλεῖδαι τεσσαρεσκαίδεκα˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος πολίτης αὐτοῦ, πυρρίχας καὶ φλυαρίας συντεταμένος˙

[93] αἰσθόμενος δ' ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονός˙ τοῦ δ' ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα˙ καὶ εἶχε Πάγκαλος. οὗτος δ' ἦν ἐρώμενος Διονυσίου˙ ὡς δ' ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι "καὶ ταῦτα εὑρήσεις˙

Α. γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ˙
Β. ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ' ἁλίσκεται."

καὶ πρὸς τούτοις˙ " Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ' ᾐσχύνθη."
Γεγόνασι δ' Ἡρακλεῖδαι τεσσαρεσκαίδεκα˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος πολίτης αὐτοῦ, πυρρίχας καὶ φλυαρίας συντεταγμένος˙

[93] Αἰσθόμενος δὴ ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ [37310] τὸ γεγονός˙ τοῦ δ' ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα˙ καὶ εἶχε Πάγκαλος˙ οὗτος δ' ἦν ἐρώμενος Διονυσίου. Ὡς δ' ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι "Καὶ ταῦτα εὑρήσεις˙

- [37315] Γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ˙
- Ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ' ἁλίσκεται."

Καὶ πρὸς τούτοις˙ " Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται." Ὁ δ' ᾐσχύνθη."
[3741] Γεγόνασι δ' Ἡρακλεῖδαι τεσσαρεσκαίδεκα˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος πολίτης αὐτοῦ, πυρρίχας καὶ φλυαρίας συντεταγμένος˙