[91] Ἕρμιππος (FHG III. 46 sq.) δὲ λιμοῦ κατασχόντος τὴν χώραν φησὶν αἰτεῖν τοὺς Ἡρακλεώτας τὴν Πυθίαν λύσιν. τὸν δὲ Ἡρακλείδην διαφθεῖραι χρήμασι τούς τε θεωροὺς καὶ τὴν προειρημένην, ὥστ' ἀνειπεῖν ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ κακοῦ, εἰ ζῶν μὲν Ἡρακλείδης ὁ Εὐθύφρονος χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθείη πρὸς αὐτῶν, ἀποθανὼν δὲ ὡς ἥρως τιμῷτο.

ἐκομίσθη ὁ δῆθεν χρησμὸς καὶ οὐδὲν ὤναντο οἱ πλάσαντες αὐτόν. αὐτίκα γὰρ ἐν τῷ θεάτρῳ στεφανούμενος ὁ Ἡρακλείδης ἀπόπληκτος ἐγένετο, οἵ τε θεωροὶ καταλευσθέντες διεφθάρησαν. ἀλλὰ καὶ ἡ Πυθία τὴν αὐτὴν ὥραν κατιοῦσα ἐς τὸ ἄδυτον καὶ ἐπιστᾶσα ἑνὶ τῶν δρακόντων δηχθεῖσα παραχρῆμα ἀπέπνευσε.
καὶ τὰ μὲν περὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ τοσαῦτα.
[91] Ma Ermippo 195* racconta che essendo la regione devastata da una carestia gli Eracleoti chiesero alla Pitia un rimedio. Eraclide corruppe col danaro non solo i sacri inviati, ma anche la predetta Pitia, in modo che il responso fosse questo: il male sarebbe cessato se avessero incoronato Eraclide figlio di Eutifrone da vivo con una corona aurea, e se l'avessero onorato da morto, come un eroe.
Quando fu portato un siffatto responso, i suoi autori non ne trassero alcun vantaggio, perché Eraclide appena ricevette la corona nel teatro morì per un colpo apoplettico e gl'inviati furono lapidati a morte. E anche la Pitia alla stessa ora mentre scendeva nei penetrali dei tempio si fermò e fu morsa da un serpente e sùbito spirò.
Queste dunque sono le versioni che corrono sulla sua morte.